KN030Sk01 多部位皮肤组织组合芯片
点数 30 例数 30
行数 5 列数 6
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

KN030Sk01


多部位皮肤组织组合芯片,含30例皮肤组织组合芯片


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 60 皮肤 (头皮)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A2 68 皮肤 (头皮)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A3 59 皮肤 (头皮)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A4 56 皮肤 (头皮)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A5 40 皮肤 (头皮)皮肤组织 - - - 正常 - - - - -
A6 50 皮肤 (头皮)皮肤组织 - - - 正常 - - - - -
B1 28 皮肤 (头皮)皮肤组织 - - - 正常 - - - - -
B2 82 皮肤 (头皮)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B3 66 皮肤 (额部)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B4 64 皮肤 (左颞部)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B6 68 皮肤 (颈部)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C1 59 皮肤 (面部)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C2 64 皮肤 (面部)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C3 76 皮肤 (面部)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C4 30 皮肤 (面部)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C5 47 皮肤 (腹部)皮肤组织 - - - 正常 - - - - -
C6 47 皮肤 (左侧胸部)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D1 46 皮肤 (乳腺)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D3 42 皮肤 (乳腺)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D6 58 皮肤 (背部)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E1 48 皮肤 (背部)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E2 38 皮肤 (外阴)皮肤组织 - - - 正常 - - - - -
E3 40 皮肤 (外阴)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E4 62 皮肤 (外阴)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E5 61 皮肤 (外阴)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E6 79 皮肤 (外阴)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D2 62 皮肤 (外阴)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B5 61 皮肤 (左腘窝)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D5 61 皮肤 (足底)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D4 35 皮肤 (足底)皮肤组织 - - - 瘤旁 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。