I192Ly01 高密度弥漫性大B细胞淋巴瘤组织芯片,含94例弥漫性大B细胞淋巴瘤及2例淋巴结组织
点数 192 例数 96
行数 12 列数 16
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

I192Ly01


高密度弥漫性大B细胞淋巴瘤组织芯片,含94例弥漫性大B细胞淋巴瘤及2例淋巴结组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 55 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2*2*1 - -
A2 55 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2*2*1 - -
A3 56 右腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2.3*1.0*1.0 - -
A4 56 右腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2.3*1.0*1.0 - -
A5 81 左腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2*1.5*1.3 - -
A6 81 左腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2*1.5*1.3 - -
A7 26 右髂骨 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6.5*6*2.2 - -
A8 26 右髂骨 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6.5*6*2.2 - -
A9 68 左锁骨上 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*3*1 - -
A10 68 左锁骨上 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*3*1 - -
A11 59 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 1.5*1.0*1.0 - -
A12 59 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 1.5*1.0*1.0 - -
A13 55 左侧乳腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 21*14*3 - -
A14 55 左侧乳腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 21*14*3 - -
A15 62 甲状腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*6*3 - -
A16 62 甲状腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*6*3 - -
B1 62 甲状腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*5*4 - -
B2 62 甲状腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*5*4 - -
B3 62 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 15*15*8 - -
B4 62 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 15*15*8 - -
B5 78 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤伴坏死 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 1.7*1.5*1 - -
B6 78 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤伴坏死 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 1.7*1.5*1 - -
B7 55 左额叶 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2.5*2*1 - -
B8 55 左额叶 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2.5*2*1 - -
B9 23 回肠末段 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3*3 - -
B10 23 回肠末段 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3*3 - -
B11 67 左叶甲状腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*5.3*4.5 - -
B12 67 左叶甲状腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*5.3*4.5 - -
B13 66 右叶甲状腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5.5*4*3 - -
B14 66 右叶甲状腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5.5*4*3 - -
B15 56 淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*5*3 - -
B16 56 淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*5*3 - -
C1 56 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*4.5*3.5 - -
C2 56 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*4.5*3.5 - -
C3 72 结肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 12*7*2 - -
C4 72 结肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 12*7*2 - -
C5 72 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*4*3 - -
C6 72 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*4*3 - -
C7 70 腰部 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 8.5*6*5.5 - -
C8 70 腰部 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 8.5*6*5.5 - -
C9 85 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 0.8-1.2 - -
C10 85 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 0.8-1.2 - -
C11 67 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2.3*2*1.5 - -
C12 67 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2.3*2*1.5 - -
C13 73 扁桃体 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*2.2*1.5 - -
C14 73 扁桃体 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*2.2*1.5 - -
C15 67 甲状腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*4.5*3.5 - -
C16 67 甲状腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*4.5*3.5 - -
D1 59 回盲部 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*5*4 - -
D2 59 回盲部 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*5*4 - -
D3 39 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*2*1.5 - -
D4 39 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*2*1.5 - -
D5 45 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*3*2.5 - -
D6 45 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*3*2.5 - -
D7 41 睾丸 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*3*3 - -
D8 41 睾丸 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*3*3 - -
D9 59 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3*2.5*1 - -
D10 59 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3*2.5*1 - -
D11 74 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*3*3 - -
D12 74 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*3*3 - -
D13 47 腋下淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2*1.5*1 - -
D14 47 腋下淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2*1.5*1 - -
D15 72 回肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*5*4.5 - -
D16 72 回肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*5*4.5 - -
E1 71 腮腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*3*1.5 - -
E2 71 腮腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*3*1.5 - -
E3 50 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 14*11*8 - -
E4 50 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 14*11*8 - -
E5 75 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 1.7*1.5*1.5 - -
E6 75 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 1.7*1.5*1.5 - -
E7 64 右腹股沟淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 直径0.3-4.5 - -
E8 64 右腹股沟淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 直径0.3-4.5 - -
E9 50 结肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 12*11*5.5 - -
E10 50 结肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 12*11*5.5 - -
E11 56 左肾门 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 直径2-4 - -
E12 56 左肾门 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 直径2-4 - -
E13 59 左睾丸 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*5*3 - -
E14 59 左睾丸 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*5*3 - -
E15 43 胃窦小弯 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2*2.5*1 - -
E16 43 胃窦小弯 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2*2.5*1 - -
F1 61 右股骨近端 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*3*0.8 - -
F2 61 右股骨近端 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*3*0.8 - -
F3 63 右腹股沟淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
F4 63 右腹股沟淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
F5 78 右叶甲状腺区 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*5*3 - -
F6 78 右叶甲状腺区 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*5*3 - -
F7 73 左侧腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*7*3 - -
F8 73 左侧腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*7*3 - -
F9 52 胃窦小弯 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*3 - -
F10 52 胃窦小弯 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*3 - -
F11 76 左叶甲状腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 15*9*5 - -
F12 76 左叶甲状腺 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 15*9*5 - -
F13 75 回盲部 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 11.5*9*1 - -
F14 75 回盲部 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 11.5*9*1 - -
F15 75 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2.3*2*1 - -
F16 75 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2.3*2*1 - -
G1 52 小肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*1*8.5 - -
G2 52 小肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*1*8.5 - -
G3 29 回肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 16*7.5*8 - -
G4 29 回肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 16*7.5*8 - -
G5 68 腋下淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 直径2.5 - -
G6 68 腋下淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 直径2.5 - -
G7 61 小肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*3*2.5 - -
G8 61 小肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*3*2.5 - -
G9 81 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4.5*4*1 - -
G10 81 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4.5*4*1 - -
G11 31 脾脏 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4.5*3.5*1.8 - -
G12 31 脾脏 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4.5*3.5*1.8 - -
G13 48 腰椎 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*2.6*1.2, - -
G14 48 腰椎 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*2.6*1.2, - -
G15 81 左侧睾丸 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 8*5*4 - -
G16 81 左侧睾丸 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 8*5*4 - -
H1 75 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*3*1 - -
H2 75 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*3*1 - -
H3 61 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 13.5*8*5 - -
H4 61 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 13.5*8*5 - -
H5 75 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2*1.5*1 - -
H6 75 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2*1.5*1 - -
H7 30 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 直径分别为1.5、4 - -
H8 30 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 直径分别为1.5、4 - -
H9 76 淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
H10 76 淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
H11 4 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
H12 4 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
H13 65 左腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤(淋巴结反应性增生) - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*2.5*2.5 - -
H14 65 左腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤(淋巴结反应性增生) - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*2.5*2.5 - -
H15 68 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
H16 68 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
I1 63 左腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
I2 63 左腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
I3 53 脾脏 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 10*9*8 - -
I4 53 脾脏 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 10*9*8 - -
I5 62 淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*4*2 - -
I6 62 淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*4*2 - -
I7 35 右肩部 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*3.5*2 - -
I8 35 右肩部 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*3.5*2 - -
I9 37 左腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*3*1 - -
I10 37 左腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*3*1 - -
I11 34 右肩部 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*4*2 - -
I12 34 右肩部 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*4*2 - -
I13 60 脾脏 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
I14 60 脾脏 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
I15 51 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3*3*3 - -
I16 51 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3*3*3 - -
J1 73 肾脏 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*2*0.7 - -
J2 73 肾脏 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 3.5*2*0.7 - -
J3 62 右腹股沟区 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7.5*5*4 - -
J4 62 右腹股沟区 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7.5*5*4 - -
J5 28 淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
J6 28 淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
J7 42 右腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*6*6 - -
J8 42 右腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*6*6 - -
J9 52 左腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*3 - -
J10 52 左腹股沟 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*3 - -
J11 38 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*3*1.5 - -
J12 38 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*3*1.5 - -
J13 71 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
J14 71 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
J15 64 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
J16 64 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
K1 52 锁骨上淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 直径3 - -
K2 52 锁骨上淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 直径3 - -
K3 56 淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 直径1-2 - -
K4 56 淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 直径1-2 - -
K5 43 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2*2*0.6 - -
K6 43 颈部淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 2*2*0.6 - -
K7 65 锁骨上淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
K8 65 锁骨上淋巴结 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
K9 50 结肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*1.5*1 - -
K10 50 结肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*1.5*1 - -
K11 15 回盲部 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*4*2 - -
K12 15 回盲部 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 5*4*2 - -
K13 68 结肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 11*9*8 - -
K14 68 结肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 11*9*8 - -
K15 70 回肠末端 弥漫性大B细胞淋巴瘤(少许) - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*6 - -
K16 70 回肠末端 弥漫性大B细胞淋巴瘤(少许) - - - 恶性 淋巴瘤 原发 7*6 - -
L1 50 结肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*1.5*1 - -
L2 50 结肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*1.5*1 - -
L3 15 前纵隔 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*3*3 - -
L4 15 前纵隔 弥漫性大B细胞淋巴瘤(少许伴坏死) - - - 恶性 淋巴瘤 原发 4*3*3 - -
L5 62 软组织 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*4*3 - -
L6 62 软组织 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 6*4*3 - -
L7 52 子宫 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
L8 52 子宫 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
L9 42 卵巢 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
L10 42 卵巢 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 - - -
L11 72 结肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 8*7*1.7 - -
L12 72 结肠 弥漫性大B细胞淋巴瘤 - - - 恶性 淋巴瘤 原发 8*7*1.7 - -
L13 35 淋巴结 淋巴结组织 - - - 正常 - - - - -
L14 35 淋巴结 淋巴结组织 - - - 正常 - - - - -
L15 42 淋巴结 淋巴结组织 - - - 正常 - - - - -
L16 42 淋巴结 淋巴结组织 - - - 正常 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。