MuFDA1021 33种器官正常组织芯片,每个器官3例
点数 102 例数 58
行数 9 列数 12
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC IHC

MuFDA1021


含33种正常组织器官,包含(食道、胃、小肠、大肠、肝、胰腺、阑尾、舌、涎腺、咽粘膜、肺、睾丸、前列腺、乳腺、卵巢、子宫内膜、宫颈、肾、膀胱、扁桃体、淋巴结、胸腺、脾脏、皮肤、动脉、间皮、骨骼肌、外周神经、小脑、大脑、肾上腺、甲状腺、心脏组织)每个器官各3例


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 28 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - -
A2 40 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - -
A3 40 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - -
A4 42 胃组织 - - - 正常 - - - - -
A5 28 胃组织 - - - 正常 - - - - -
A6 35 胃组织 - - - 正常 - - - - -
A7 21 小肠 小肠组织 - - - 正常 - - - - -
A8 49 小肠 小肠组织 - - - 正常 - - - - -
A9 45 小肠 小肠组织 - - - 正常 - - - - -
A10 30 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - -
A11 21 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - -
A12 28 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - -
B1 40 肝脏 肝组织 - - - 正常 - - - - -
B2 23 肝组织 - - - 正常 - - - - -
B3 45 肝脏 肝组织 - - - 正常 - - - - -
B4 28 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - - -
B5 45 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - - -
B6 42 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - - -
B7 30 阑尾 阑尾组织 - - - 正常 - - - - -
B8 49 阑尾 阑尾组织 - - - 正常 - - - - -
B9 0.5 阑尾 阑尾组织 - - - 正常 - - - - -
B10 42 口腔 舌组织 - - - 正常 - - - - -
B11 28 口腔 舌组织 - - - 正常 - - - - -
B12 46 口腔 舌组织 - - - 正常 - - - - -
C1 40 口腔 涎腺组织 - - - 正常 - - - - -
C2 42 口腔 涎腺组织 - - - 正常 - - - - -
C3 40 口腔 涎腺组织 - - - 正常 - - - - -
C4 36 口腔 咽粘膜 - - - 正常 - - - - -
C5 48 口腔 咽粘膜 - - - 正常 - - - - -
C6 40 口腔 咽粘膜 - - - 正常 - - - - -
C7 40 肺组织 - - - 正常 - - - - -
C8 42 肺组织 - - - 正常 - - - - -
C9 28 肺组织 - - - 正常 - - - - -
C10 28 睾丸 睾丸组织 - - - 正常 - - - - -
C11 30 睾丸 睾丸组织 - - - 正常 - - - - -
C12 35 睾丸 睾丸组织 - - - 正常 - - - - -
D1 38 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
D2 42 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
D3 35 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
D4 43 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D5 42 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D6 50 乳腺 乳腺组织(纤维脂肪组织) - - - 瘤旁 - - - - -
D7 54 卵巢 卵巢组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D8 55 卵巢 卵巢组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D9 57 卵巢 卵巢组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D10 59 子宫 子宫内膜组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D11 56 子宫 子宫内膜组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D12 45 子宫 子宫内膜组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E1 51 宫颈 宫颈组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E2 37 宫颈 宫颈组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E3 52 宫颈 宫颈组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E4 30 肾脏 肾皮质组织 - - - 正常 - - - - -
E5 35 肾脏 肾皮质组织 - - - 正常 - - - - -
E6 45 肾脏 肾皮质组织 - - - 正常 - - - - -
E7 42 膀胱 膀胱组织 - - - 正常 - - - - -
E8 35 膀胱 膀胱组织 - - - 正常 - - - - -
E9 40 膀胱 膀胱组织(纤维血管组织) - - - 正常 - - - - -
E10 9 扁桃体 扁桃体组织 - - - 正常 - - - - -
E11 45 扁桃体 扁桃体组织 - - - 正常 - - - - -
E12 52 扁桃体 扁桃体组织 - - - 正常 - - - - -
F1 30 淋巴结 淋巴结组织 - - - 正常 - - - - -
F2 42 淋巴结 淋巴结组织 - - - 正常 - - - - -
F3 35 淋巴结 淋巴结组织 - - - 正常 - - - - -
F4 15 胸腺 胸腺组织 - - - 正常 - - - - -
F5 21 胸腺 胸腺组织(少许胸腺) - - - 正常 - - - - -
F6 35 胸腺 胸腺组织 - - - 正常 - - - - -
F7 40 脾脏 脾脏组织 - - - 正常 - - - - -
F8 45 脾脏 脾脏组织 - - - 正常 - - - - -
F9 21 脾脏 脾脏组织 - - - 正常 - - - - -
F10 35 皮肤 皮肤组织 - - - 正常 - - - - -
F11 30 皮肤 皮肤组织 - - - 正常 - - - - -
F12 40 皮肤 皮肤组织 - - - 正常 - - - - -
G1 30 骨骼肌 骨骼肌组织 - - - 正常 - - - - -
G2 50 骨骼肌 骨骼肌组织 - - - 正常 - - - - -
G3 28 骨骼肌 骨骼肌组织 - - - 正常 - - - - -
G4 30 血管 动脉组织 - - - 正常 - - - - -
G5 50 血管 动脉组织 - - - 正常 - - - - -
G6 35 血管 动脉组织 - - - 正常 - - - - -
G7 40 间皮组织 - - - 正常 - - - - -
G8 40 睾丸 胸膜间皮组织 - - - 正常 - - - - -
G9 40 间皮组织(肺组织) - - - 正常 - - - - -
G10 28 外周神经(脊髓) 外周神经组织 - - - 正常 - - - - -
G11 35 外周神经(脊髓) 外周神经组织 - - - 正常 - - - - -
G12 40 外周神经(脊髓) 外周神经组织 - - - 正常 - - - - -
H1 45 小脑 小脑组织 - - - 正常 - - - - -
H2 39 小脑 小脑组织 - - - 正常 - - - - -
H3 55 小脑 小脑组织 - - - 正常 - - - - -
H4 50 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
H5 48 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
H6 40 大脑 大脑白质+灰质 - - - 正常 - - - - -
H7 28 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
H8 35 大脑 大脑灰质+白质 - - - 正常 - - - - -
H9 45 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
H10 40 肾上腺 肾上腺组织 - - - 正常 - - - - -
H11 30 肾上腺 肾上腺组织 - - - 正常 - - - - -
H12 40 肾上腺 肾上腺组织 - - - 正常 - - - - -
I1 45 甲状腺 甲状腺组织 - - - 正常 - - - - -
I2 16 甲状腺 甲状腺组织 - - - 正常 - - - - -
I3 50 甲状腺 甲状腺组织 - - - 正常 - - - - -
I4 48 心脏 心肌组织 - - - 正常 - - - - -
I5 50 心脏 心肌组织 - - - 正常 - - - - -
I6 40 心脏 心肌组织 - - - 正常 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1. 收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;2. 请在实验前60°烤片30分钟;3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。