D215St01 胃癌及其瘤旁组织组合芯片,含Grade、TNM及Stage
点数 215 例数 215
行数 12 列数 18
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IH染色

D215St01


胃癌及其瘤旁组织组合芯片,200例胃腺癌及15例瘤旁胃组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 74 腺癌 1 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 7.0*5.0*1.0
A2 72 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 8*5.5*2
A3 71 腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*3*0.8
A4 55 腺癌 1--2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*5*2
A5 58 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6*6*1.5
A6 74 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 4*3*1.5
A7 62 腺癌 2 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6.5*6.2*1
A8 67 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6.5*5*2
A9 71 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 直径10
A10 72 腺癌 2 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 6*4*0.8
A11 49 腺癌(少许) 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 10*6
A12 72 腺癌 2 T4bN2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5*4*3.5
A13 75 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 7.3*6.5
A14 87 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5.5*5.5
A15 62 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 9*8*2
A16 69 腺癌 2 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 5*4.5*1
A17 61 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 6*5.5*3
A18 78 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6.5*3.5*0.5
B1 62 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 3*2.5*0.5
B2 65 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 3.0*2.5*1.0
B3 47 腺癌 2 T2N0M0 I 恶性 胃癌 原发 7.5*6.5*2.5
B4 58 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
B5 75 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 3.8*3.6*1
B6 57 腺癌 2 T2N1M0 IIA 恶性 胃癌 原发 4*4*0.5
B7 70 腺癌 2 T1N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6.5*3*1.5
B8 72 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*4*1.5
B9 73 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 直径约2.6
B10 62 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 直径约4.9
B11 65 腺癌 2 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6*5*2
B12 58 腺癌 2 T4N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 8*6*2
B13 67 腺癌 2 T4N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 7.0*3.0
B14 67 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
B15 72 腺癌 2 T4N2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5*4*2.5
B16 62 腺癌 2 T3N1M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
B17 76 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 3*2*1.5
B18 52 腺癌 2 T4N2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 3.5*3*1.5
D1 75 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 10.5*5
D2 54 腺癌(少许) 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 3.5*2.5
D3 73 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4.5*4
D4 58 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*4
D5 57 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5*4.5
D6 55 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6.5*5
D7 72 腺癌 2 T4bN1M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5.2*2.3
D8 67 腺癌 2 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
D9 70 腺癌 2--3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4*3.8
D10 52 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 11.5*8
D11 72 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5*4
D12 66 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*3.5*0.5
D13 59 腺癌 2 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 3*3
D14 61 腺癌(瘤性坏死) 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 3*2.5
D15 73 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4.5*3*1
D16 67 腺癌 2 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5.5*4.5
D17 58 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 3*2.5*2
D18 61 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 7*4.5*1.2
E1 51 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 4.5*4.0*0.5
E2 50 腺癌 2 T2N2M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5*4.5*0.6
E3 68 腺癌 2 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 4*4*1
E4 49 腺癌 2 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 13*9*2
E5 89 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 8.0*5.0*4.5
E6 81 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 2.5*2.2*1.7
E7 59 腺癌 2 T4N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 15*8*4
E8 63 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
E9 64 腺癌(少量癌栓) 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*2.2*1.8
E10 68 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 3*2.5*1
E11 62 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
E12 47 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
E13 50 腺癌 2--3 T4aN3M0 III 恶性 胃癌 原发 -
E14 63 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4*3*1.5
E15 58 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6*4*0.8
E16 62 腺癌 2 T4N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 直径约3.6
E17 52 腺癌 2 T4aN3aM0 III 恶性 胃癌 原发 -
E18 61 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5*4.5*0.8
F1 70 腺癌 2 T2N2M0 IIB 恶性 胃癌 原发 7*4.5
F2 50 腺癌 2 T4N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 7*6.5*2
F3 64 腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 9*7
F4 65 腺癌 2--3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6.5*4*2
F5 52 腺癌(少许) 2--3 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
F6 52 腺癌 2 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6*5.5
F7 66 腺癌 2 T3N3bM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 8*6.8
F8 74 腺癌 2--3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6*5.5*0.8
F9 65 腺癌 2--3 T2N2M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4.5*4*1
F10 71 腺癌 2--3 T3M3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 7*4*1.5
F11 70 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6*4
F12 77 腺癌 2 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 约6*6*1
F13 51 腺癌 2--3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 9*6.5*1
F14 66 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4*4*2
F15 66 腺癌 2--3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 最大径分别为4及1.5
F16 77 腺癌 2 T3N3aM0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6*5*1.5
F17 58 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6.5*5*2
F18 69 腺癌(胃粘膜) 2--3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 7*5*2
G1 58 腺癌 3 T2N1M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*4.5*1.5
G2 49 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 8*6
G3 73 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 约5*3.5*2;
G4 45 腺癌 3 TisN0M0 0 恶性 胃癌 原发 -
G5 63 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
G6 79 腺癌 3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 肿瘤最大径5
G7 61 腺癌 3 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
G8 66 腺癌 2 T4aN3bM0 III 恶性 胃癌 原发 5*3.5*1
G9 67 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 约15*10*3
G10 46 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4.5*3
G11 55 腺癌(少许癌栓) 3 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 7*5.5
G12 75 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 9*7*2
G13 59 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 3.5*3.5
G14 51 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6*5.5
G15 81 腺癌 2--3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 0.5*0.5
G16 57 腺癌 2--3 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 5*5
G17 41 粘液腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4*3.5
G18 39 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5.5*5.5*2
H1 63 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4*4*1
H2 65 腺癌 3 T4aN3M0 III 恶性 胃癌 原发 11*7*2
H3 54 腺癌 3 T4aN3bM0 III 恶性 胃癌 原发 11*7*1
H4 79 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*5*1
H5 74 腺癌(慢性胃炎) 3 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 6.5*6*2
H6 63 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
H7 55 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 8*4*1.5
H8 64 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5*5*1
H9 79 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 3.5*3*2
H10 68 腺癌 3 T4N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
H11 73 腺癌 2 T4bN3bM0 III 恶性 胃癌 原发 6*6*1.6
H12 54 腺癌 3 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 6*4.5*2
H13 50 腺癌 3 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 6.7*5.5*1.7
H14 57 腺癌 3 T4aN3bM0 III 恶性 胃癌 原发 最大直径为9
H15 55 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 10*10*0.8
H16 70 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*4.5*2.5
H17 44 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 4*4*0.8
H18 62 腺癌 2--3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*4*2
I1 44 腺癌 3 T4N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 7*5*1.5
I2 67 腺癌 3 T4N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 8*10*1.5
I3 66 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 8*6*4.5
I4 62 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 9*7*3
I5 65 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 9*7*1.7
I6 52 腺癌 3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
I7 56 腺癌 3 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 直径约5.5
I8 57 腺癌 3 T4N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 8*6*1.5
I9 68 腺癌 3 T4aN3aM0 III 恶性 胃癌 原发 6*5*3
I10 59 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 11*9
I11 63 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 3.5*3*1.5
I12 53 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 7.5*5.5*1.7
I13 85 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 12*11*1.5
I14 55 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*5*1
I15 63 腺癌 3 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 12.5*10.5*2
I16 55 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 7*5*2
I17 55 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6*5.5*2
I18 42 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 3*3*1.5
J1 65 腺癌 2--3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5.5*5
J2 59 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5.7*5
J3 57 粘液腺癌 3 T4aN3bM0 III 恶性 胃癌 原发 5.5*5
J4 55 低粘附性腺癌 3 T4aN3bM0 III 恶性 胃癌 原发 8*8
J5 75 低粘附性腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 7*4.5
J6 67 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6.5*5
J7 63 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 直径约2.2
J8 67 腺癌 3 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 5.5*5
J9 54 粘液腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 7.5*7
J10 74 腺癌 3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 10*5
J11 55 腺癌 3 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 7*5.5
J12 64 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5.5*4
J13 80 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 9.5*5.8
J14 64 腺癌 3 T4aN3bM0 III 恶性 胃癌 原发 3*2.5
J15 64 低粘附性腺癌(少许) 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 3*2.4
J16 69 腺癌(慢性胃炎) 3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
J17 61 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 7.5*6
J18 66 腺癌 3 T4aN0M0 IIB 恶性 胃癌 原发 10*6
K1 44 低粘附性腺癌 3 T1bN0M0 I 恶性 胃癌 原发 3.5*3.5*0.5
K2 58 腺癌 2--3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5.5*4.0*0.5
K3 49 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5.5*5.5*0.5
K4 67 腺癌 3 T4aN3bM0 III 恶性 胃癌 原发 6*3.5*2
K5 65 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 3.0*2.0
K6 68 低粘附性腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 9*7*2.5
K7 64 腺癌 3 T4aN3bM0 III 恶性 胃癌 原发 7*6*2.5
K8 37 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 12*9.5*1
K9 66 腺癌 2 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 -
K10 57 腺癌 2 T4aN3bM0 III 恶性 胃癌 原发 -
K11 64 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
K12 65 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
K13 72 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5.1*4.5*0.8
K14 66 腺癌 3 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 2*1.5*1.2
K15 65 腺癌 3 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 3*2.5*1
K16 53 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5*4*1
K17 61 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 2.5*2*0.7
K18 46 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4.5*4*1
L1 57 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5.5*4.5
L2 58 腺癌 2--3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 2.2*2*1
L3 58 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L4 65 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L5 65 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L6 65 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L7 56 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L8 64 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L9 54 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L10 65 重度慢性浅表性胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
L11 61 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L12 59 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L13 51 中度慢性浅表性胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
L14 49 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L15 53 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L16 59 中度慢性浅表性胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
L17 67 中度慢性浅表性胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
L18
1 58 腺癌 2 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 3*3
2 73 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 4.5*3
3 56 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4*3
4 58 腺癌 2 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 4*3
5 56 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6*4
6 65 腺癌(纤维脂肪组织) 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 0.5*0.5
7 66 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*4
8 83 腺癌 2 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 6*5
9 71 腺癌 2 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4*3*1.5
10 67 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5.5*5*1.5
11 44 腺癌 2 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6.0*4.0
12 63 腺癌(平滑肌组织) 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 9*8*1
13 45 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 直径约4.2
14 53 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
15 55 腺癌 2 T3N3bM0 III 恶性 胃癌 原发 9*7*1.5
16 50 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 10*4
17 78 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5.7*4
18 63 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 4*4*1.2
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IH)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。